Màng Sinh Học (BIOFILM)

Màng Sinh Học (BIOFILM)

Màng Sinh Học 2H BIODek & Giá Thể Vi Sinh Di Động MBBR (Random Media)

Được dùng trong các màng sinh học của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Ngoài ra, cũng được sử dụng trong hệ thống nuôi trồng thủy sản (RAS) các trang trại nuôi cá trong nhà. Với nhiều loại vật liệu và hình dạng khác nhau, cho phép các kỹ sư có thể lựa chọn các phẩm phù hợp với từng ứng dụng cụ thể.

Màng Sinh Học 2H BIODek & Giá Thể Vi Sinh Di Động MBBR (Random Media)

Được dùng trong các màng sinh học của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Ngoài ra, cũng được sử dụng trong hệ thống nuôi trồng thủy sản (RAS) các trang trại nuôi cá trong nhà. Với nhiều loại vật liệu và hình dạng khác nhau, cho phép các kỹ sư có thể lựa chọn các phẩm phù hợp với từng ứng dụng cụ thể.

Chưa có sản phẩm

Đối tác của chúng tôi